Bulong đầu tròn cắt đuôi S10TC nửa Geomet

*
*
*
*
*