Bulong đầu lục giác cấp bền 10.9 nửa đen

*
*
*
*
*