Bulong đầu lục giác cấp bền 10.9 nửa nhúng nóng

*
*
*
*
*