Bulong đầu lục giác cấp bền 10.9 nửa xi trắng

*
*
*
*
*