Bulong đầu tròn cắt đuôi S10TC nửa đen

Bulong đầu tròn cắt đuôi S10TC nửa đen

*
*
*
*
*