Tiêu chuẩn EN

Tiêu chuẩn EN hay tiêu chuẩn châu Âu (European Standard), là các tài liệu được công nhận và duy trì bởi một trong ba tổ chức Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (ESO): CEN, CENELEC hoặc ETSI. Tiêu chuẩn này đã được phê chuẩn là có thẩm quyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa kỹ thuật tự nguyện theo quy định của EU 1025/2012.

Các tiêu chuẩn khác

Tiêu chuẩn ISO

Tiêu chuẩn ASTM

Tiêu chuẩn DIN

Tiêu chuẩn GB

Tiêu chuẩn KS

Tiêu chuẩn JSS

Tiêu chuẩn JIS