Bulong lục giác cấp bền 4.6 suốt xi trắng

*
*
*
*
*