Bulong lục giác cấp bền 4.6 suốt nhúng nóng

*
*
*
*
*