Long đền phẳng 8 thép xi trắng

Long đền phẳng 8 thép xi trắng

*
*
*
*
*