Long đền phẳng 8 thép nhúng nóng

Long đền phẳng 8 thép nhúng nóng

*
*
*
*
*