Long đền phẳng 4 thép xi trắng

Long đền phẳng 4 thép xi trắng

*
*
*
*
*