Long đền phẳng 4 thép nhúng nóng

Long đền phẳng 4 thép nhúng nóng

*
*
*
*
*